Tukihenkilötyö

Tukihenkilötyö on vapaehtoisuuteen perustuvaa toisen ihmisen kuuntelemista, ymmärtämistä ja keskusteluavun antamista sekä mukana kulkemista erilaissa elämän eri vaiheissa. Toiminnan perusidea on auttaa apua tarvitsevaa maaseudulla asuvaa ihmistä. 

Tukityö on pääsääntöisesti lyhytkestoista (noin 1-6 kk.) keskusteluapua puhelimitse tai kasvotusten elämän eri tilanteisissa. Tukea annetaan myös netissä Tukinet-palvelun kautta. Tukihenkilö toimii pääosin lyhytaikaisen kanssakulkijan roolissa. Useissa tilanteissa on kysymys kriisistä, ohimenevästä ongelmasta. 

Tuen antaminen lähtee tuettavan tarpeista ja toiveista. Avunpyyntö tulee usein tuettavalta itseltään tai jonkun muun auttajaverkoston välittämänä. Tukihenkilön on kuulosteltava ilmapiiriä ja tuettavan kertomaa viestiä sekä arvioitava samalla omat resurssinsa auttaa. Jos tuettava tarvitsee tilanteeseensa jonkun alan erikoistietoa, tai -kontaktia, on sen etsimiseen oltava tuettavan lupa. Tukityössä on osattava asettaa rajoja ja ohjattava autettavaa itsenäiseen selviytymiseen.

Tukihenkilön tekemään hyvään tukityöhön kuuluu realistinen omien kykyjen arviointi. Omasta osaamisesta on hyvä välittää autettavalle rehellinen kuva. Tukihenkilötyössä ei saa tuoda omia ideologisia näkemyksiä esille esimerkiksi uskonnosta tai poliittisesta kannasta. Ideologisista kysymyksistä keskustellaan vain jos tuettava ottaa ne esille. Tuen saaminen on avuntarvitsijalle aina ilmaista.

Vapaaehtoisena tukihenkilöä sitoo vaitiolovelvollisuus ja aikuisen rooli. Aikuisen roolissa toimiminen edellyttää omien tunteiden hallintaa sekä erilaisten tunteiden vastaanottamista.

Tukisuhde on tavoitteellinen toisin kuin ystävyyssuhde. Pitkään jatkuneet tukisuhteet saattavat muuttua joskus ystävyyssuhteiksi ja silloin ne eivät enää ole tukityötä. 

Tukihenkilötyötä ohjaavat eettiset lähtökohdat ja salassapito. Vaitiolovelvollisuus on voimassa myös toiminnasta luopumisen jälkeen.

Tukihenkilöverkko huolehtii tukihenkilöiden hyvinvoinnista tarjoamalla vuosittain koulutusta, työnohjausta ja aluetoimintaa ennaltaehkäisemään vapaaehtoistoimijoiden kuormittumista.

Tukihenkilö

Tukihenkilö on maaseudun olosuhteet tunteva, tehtävään koulutettu vapaaehtoinen, jolle voi puhua ja jonka kanssa voi etsiä ulospääsyä vaikeista tilanteista. Tukeminen on kuulemista, keskustelemista ja rinnalla kulkemista.

Tukihenkilöksi voi ryhtyä henkilö, joka tuntee maaseudun elinolosuhteet ja ei itse ole akuutissa kriisissä. Tukityötä tehdään tavallisen ihmisen taidoin, jota koulutus tukee. Tukityöhön soveltuvuutta arvioidaan hakeutumisen ja koulutuksen yhteydessä sekä toiminnan aikana.

Tukihenkilö toimii pääosin lyhytaikaisen kanssakulkijan roolissa tarjoten keskusteluapua ja ymmärrystä. Tarvittaessa tukihenkilö ohjaa tuettavan myös ammattiavun piiriin. 

Yksilötukisuhteiden lisäksi tukihenkilö voi jatkokouluttautumisen jälkeen toimia ryhmänohjaajana tai netissä Tukinet-palvelun kautta tukihenkilönä. 

Tukihenkilöverkko jatkokouluttaa tukihenkilöitä osaamisen ylläpitämiseksi. Koulutuksiin osallistuminen on ilmaista ja niihin on suositeltavaa osallistua vuosittain. Tukihenkilöverkko tarjoaa tukihenkilöilleen lisäksi työnohjausta turvatakseen tukihenkilöiden jaksamisen tukityössä. Työnohjauksessa käsitellään tukihenkilöä kuormittaneet auttamistilanteet. Työnohjaus on pääasiallisesti ryhmätyönohjausta mutta tarvittaessa on saatavilla myös yksilötyönohjausta.

Tukihenkilötyö on vapaaehtoistyötä mutta ei ehdoista vapaata. Tukihenkilöksi lähtevä henkilö sitoutuu toiminnan hallinnollisiin perusasioihin kuten toiminnan luotettavuuden, salassapidon ja raportoinnin vaatimuksiin. Tukihenkilöille maksetaan korvauksia tapaamisiin ja koulutuksiin liittyvistä matkoista ja muista vastaavista kuluista.